1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Snapshots

  1. Volta

    Snapshot Title: Volta
    Taken by: Vittorio Ghelfi

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    Figura di Gesù Cristo  2. Altare

    Snapshot Title: Altare
    Taken by: Vittorio Ghelfi

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    .  3. Beautiful roses

    Snapshot Title: Beautiful roses
    Taken by: Hanna K

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    .  4. Winged creature

    Snapshot Title: Winged creature
    Taken by: Hanna K

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    .  5. 5 heads

    Snapshot Title: 5 heads
    Taken by: Hanna K

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    .  6. Affresco Altare

    Snapshot Title: Affresco Altare
    Taken by: Vittorio Ghelfi

    Image: Oratorio Visconteo di Albizzate
    Image Owner: Vittorio Ghelfi    Description:

    Quattro personaggi