Wetland habitat, Kluane National Park, Yukon, Canada